RODO

AUTO COMPLEX BEMOWO

Administrator, dane kontaktowe

Gawłowski Aleksander” ul. Skalna 64, 92-007 Łódź, kontakt:

 1. na adres poczty elektronicznej: gawlowscy@poczta.fm

 2. telefonicznie: 504 466 966.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych

Dane będą przetwarzane w celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) –

Podanie danych jest obowiązkowe, dane będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu wygaśnięcia umów.

 1. marketingowych i sprzedażowych (na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) – gdy zostanie udzielona odpowiednia zgoda.

Podanie danych jest dobrowolne, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

 1. wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje ( art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”.

Podanie danych jest obowiązkowe, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat w stosunku do dokumentów księgowych.

 1. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) „prawnie uzasadniony interes”,

Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

 1. Bankom;

 2. Operatorom pocztowym;

 3. Firmom informatycznym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych

 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

 3. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Ośrodek nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.